დოკუმენტაციის ატვირთვა/Document Upload

დასაშვები ფორმატები/Allowed Formats: (png, jpg, jpeg, doc, docx, xls, xlsx, pdf)

  • პოლისი/Policy
  • პირადობის ასლი/Copy of ID card
  • ჩეკი/Check
  • ქვითარი(სალაროს შემოსავლის ორდერი)/Receipt (cash revenue order)
  • ფორმა №IV-100(სრულად შევსებული)/Form №IV-100 (fully filled)
  • ანგარიშის/Account #